Išorinės ausies uždegimas

Ligos

Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Ligos priežąstys ir rizikos veiksniai

Ligos simptomai ir požymiai

Ligos gydytojas diagnozuoja apklausęs ligonį, jį ištyręs, atlikęs reikiamus tyrimus

Ligos gydymas

Ligos esmė


Išorinės ausies uždegimas


Ligos

Apibūdinimas
Išorinės ausies uždegimas – tai išorinės ausies landos uždegimas. Jei trunka 4 savaites ar pasitaiko 4 kartus per metus vadinamas lėtiniu.


Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

Išorinę ausį sudaro ausies kaušelis ir išorinė ausies landa pasibaigianti ausies būgneliu, bei joje išsidėsčiusios liaukutės gaminančios sierą.


Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

Per metus suserga 4 iš 1000. Dažniausiai serga plaukikai, banglentininkai ar kiti žmonės, kurie turi kontaktą su bakterijomis užterštu vandeniu ausies landoje, žmonėms su silpnu imunitetu. Serga įvairaus amžiaus (tačiau esti pikas 7 – 12 metų), lyties ar rasės žmonės.
Pavojus kyla ligai išplitus į aplinkinius audinius, sukeldama osteomielitą (kaulų uždegimą), celiulitą (odos uždegimą).


Ligos priežąstys ir rizikos veiksniai

Daugiausia išorinės ausies uždegimą sukelia labai gausi ausies sieros sekrecija, ir ten susidariusios puikios sąlygos bakterijoms veistis, po to išplisti į maceruotą ausies landos odą. Kitos priežastys yra traumos metu patekusi infekcija, kontaktinis uždegimas dėl ausies auskarų ar vietiškai vartotų medikamentų, išplitusi egzema, komplikavęsis vidurinės ausies uždegimas.
Infekciją sukelia bakterijos ( stafilokokai, pseudomonos ), grybai (aspergilium, kandida ).


Ligos simptomai ir požymiai

Paprastai keletą dienų kamuoja didėjantis ausies skausmas, niežėjimas, pūlingos išskyros iš ausies, susilpnėjusi klausa, pilnumo ar spaudimo pojūtis išorinėje klauso angoje.
Dažniausiai būna ryšys su plaukiojimu vandenyje.


Ligos gydytojas diagnozuoja apklausęs ligonį, jį ištyręs, atlikęs reikiamus tyrimus

Apžiūrint matoma išorinio ausies kanalo paraudimas, patinimas, ausies sekreto susikaupimas kanale. Ausies būgnelio membrana būna sunkiai įžiūrima ir gali būti apimta uždegimo, tačiau judrumas nesutrikęs. Jei uždegimą sukėlė grybai galima pamatyti sporas ar hifus. Gali būti egzema. Tačiau nebūna pažeisti galviniai nervai.
Laboratoriniai tyrimai: kartais imamas ausies išskyrų bandinys mikroskopavimui ar pasėliui, nustatyti mikroorganizmus;
Kraujo tyrime gali būti padidėję uždegiminiai rodikliai ( padidėjęs leukocitų kiekis, C reaktyvinis baltymas).
Išplitus į kaulą gali padėti kompiuterinė tomograma.


Ligos gydymas

Pirmiausiai plastikine lopetėle ar vandenilio peroksidu galima pašalinti susikaupusią sierą (negalima daryti to namuose ypač su vandeniu, nes gali dar labiau pabloginti ligos eigą).
Pagrindinis gydymas yra vietiniai antibiotikai (ofloksacinas, polimiksinas B, ciprofloksacinas) bendriniai antibiotikai vartojami tik išplitus ligai. Taip pat nuskausminamieji (pvz. paracetamolis, kodeinas), antihistamininiai (difenhidraminas).
Kadangi ausies kanalas yra susiarėjęs dėl patinimo, tai vaistams padėti patekti naudojama marlės gabalėlis suvilgytas silpna rūgštimi patalpinamas į išorinę ausies landą.
Išgyjama per 2 – 3 dienas, jei neišplitęs, ne lėtinis išorinės ausies uždegimas.
Priešingu atveju gydoma antibiotikais intraveniškai.
Žmonės norėdami išvengti šio susirgimo plaukiodami turi dėvėti ausų kištukus ar kepuraitę, neplauti ausų su muilu ( susidaro terpė palanki mikroorganizmams ), nevalyti ausies kanalų pagaliukais su vata – dėl traumos didėlė uždegimo rizika.


Ligos esmė

Ausies skausmas.
Išskyros iš ausies.
Ausies niežėjimas.
Klausos susilpnėjimas.
 

Žymos: angojeantibiotikaiantibiotikai vartojamiantibiotikaisantibiotikais intraveniškai žmonėsantihistamininiaiapibūdinimasapibūdinimas išorinėsapibūdinimas išorinės ausiesapimtaapklausęsaplinkiniusapžiūrintasmenysasmenys ligosasmenys ligos priežastysaspergiliumaspergilium kandida ligosatlikęsatvejuaudiniusausįausį sudaro ausiesausiesausies ausiesausies ausies niežėjimasausies auskarųausies auskarų vietiškaiausies būgnelioausies būgnelio membranaausies būgneliuausies išskyrųausies išskyrų bandinysausies kanalasausies kanaloausies kanalo paraudimasausies kanalųausies kanalų pagaliukaisausies kaušelisausies kaušelis išorinėausies landaausies landą išgyjamaausies landa pasibaigiantiausies landojeausies landoje žmonėmsausies landosausies landos uždegimasausies niežėjimasausies niežėjimas klausosausies sekretoausies sekreto susikaupimasausies sierosausies sieros sekrecijaausies skausmasausies skausmas išskyrosausies skausmas niežėjimasausies susilpnėjusiausies susilpnėjusi klausaausies uždegimąausies uždegimą gausiausies uždegimas infekcijąausies uždegimas ligosausies uždegimas priešinguauskarųausųausų muiluausų muilu susidarobakterijomisbakterijomsbakterijosbaltymasbaltymas išplitusbandinysbanglentininkaibendriniaibendriniai antibiotikaibendriniai antibiotikai vartojamibūgneliobūgneliuceliulitąceliulitą odos uždegimąciprofloksacinasciprofloksacinas bendriniai antibiotikaidalis išorinędalis išorinę ausįdalis ligosdalis ligos pažeidžiamidaryti namuose vandeniudaugiausiadaugiausia išorinėsdaugiausia išorinės ausiesdėvėtidiagnozuojadidėjantisdidėjantis ausiesdidėjantis ausies skausmasdidelėdidėlė uždegimodidėlė uždegimo rizikadienasdifenhidraminasdifenhidraminas kadangi ausiesegzemaegzema nebūnaegzema nebūna pažeistieigaeigą pagrindinis gydymasesmėesmė ausiesesmė ausies skausmasestigabalėlisgalviniaigaminančiosgaminančios sierą ligosgausigausi ausiesgausi ausies sierosgrybaigrybai pamatytigrybai pamatyti sporasgydomagydymasgydymas ligosgydymas ligos esmėgydymas pirmiausiaigydymas pirmiausiai plastikinegydytojashifushifus egzemahifus egzema nebūnaimamasimamas ausiesimamas ausies išskyrųimunitetuimunitetu sergaimunitetu serga įvairausinfekcijainfekcija kontaktinis uždegimasintraveniškaiintraveniškai žmonėsintraveniškai žmonės norėdamiišgyjamaišorinėišorinė ausiesišorinė ausies landaišorinėjeišorinėsišorinės ausies landosišorinės ausies uždegimąišorinioišorinio ausiesišorinio ausies kanaloišplistiišplitusišplitus ligaiišplitusiišsidėsčiusiosišskyrosišskyrųištyręsįvairausįžiūrimajojejudrumaskadangi ausieskadangi ausies kanalaskamuojakamuoja didėjantis ausieskanalaskanalekanale ausieskanale ausies būgneliokanalokanalųkandidakandida ligoskandida ligos simptomaikartais imamas ausieskauląkaulųkaušeliskaušelis išorinė ausieskepuraitekepuraitę neplauti ausųkiekiskištukusklausaklausoklausoskodeinaskompiuterinėkompiuterinė tomograma ligoskomplikavęsiskomplikavęsis vidurinės ausieskontaktąkontaktiniskontaktinis uždegimaskūno dalis išorinękūno dalis ligoslabiau pabloginti ligoslaboratoriniailandąlanda pasibaigianti ausieslandojelandoslandos uždegimaslėtinislėtinis išorinėslėtinis išorinės ausieslėtiniu ligoslėtiniu ligos pažeidžiamasleukocitųliaukutėsligailigonįligos apibūdinimasligos apibūdinimas išorinėsligos eigąligos eigą pagrindinisligos esmėligos esmė ausiesligos esmė išorinėsligos gydymasligos gydymas ligosligos gydymas pirmiausiailigos gydytojasligos gydytojas diagnozuojaligos ligosligos ligos pažeidžiamasligos pažeidžiamiligos pažeidžiami asmenysligos priežastysligos priežastys rizikosligos simptomailigos simptomai požymiailopetėlelytieslyties rasės žmonėsmaceruotąmaceruotą ausiesmaceruotą ausies landosmarlėsmatomamatoma išorinio ausiesmedikamentųmembranąmetųmetus susergamikroorganizmamsmikroorganizmams nevalyti ausiesmikroorganizmusmikroskopavimuimuilunamuose vandeniunaudojamanebūnaneišplitęsneišplitęs lėtinis išorinėsneplautineplauti ausųneplauti ausų muilunervainesutrikęsnevalytinevalyti ausiesnevalyti ausies kanalųniežėjimasniežėjimas klausosniežėjimas klausos susilpnėjimasnorėdaminuskausminamiejiodos uždegimąodos uždegimą ligosofloksacinasorganasosteomielitąpablogintipabloginti ligospabloginti ligos eigąpadidėjępagaliukaispagrindinis gydymaspalankipamatytiparacetamolisparaudimasparaudimas patinimas ausiespašalinti susikaupusią sierąpasėliuipasibaigiantipasibaigianti ausiespasibaigianti ausies būgneliupasitaikopatalpinamaspatektipatekusipatinimaspatinimas ausiespatinimas ausies sekretopatinimopavojuspažeidžiamaspažeidžiamipažeidžiami asmenys ligospažeistiperoksidupikaspilnumopirmiausiaiplastikinėplaukikaiplaukiodamiplaukiojimuplaukiojimu vandenyje ligospojūtispolimiksinaspožymiaipožymiai ligospožymiai ligos gydytojaspožymiai paprastaipožymiai paprastai keletąpriešingupriežastyspseudomonospuikiospūlingosrasėsrasės žmonėsrasės žmonės pavojusreaktyvinisreaktyvinis baltymas išplitusreikiamusreikiamus tyrimus apžiūrintreikiamus tyrimus ligosrizikarizika ligosrizika ligos esmėrizikos veiksniai daugiausiarizikos veiksniai ligosrodikliairūgštimiryšyssąlygossekretoserga įvairausserga įvairaus amžiaussierasierą ligossierą ligos pažeidžiamisierą negalimasierą negalima darytisierossilpnasilpnųsilpnu imunitetu sergasimptomaisimptomai požymiai ligossimptomai požymiai paprastaiskausmasskausmas išskyrossporassporas hifus egzemastafilokokaisudarosudaro ausiessudaro ausies kaušelissukeldamasukėlėsukėlė grybaisukėlė grybai pamatytisunkiaisusergasusiarėjęssusidariusiossusidarosusikaupimassusikaupimas kanale ausiessusikaupusiąsusikaupusią sierąsusikaupusią sierą negalimasusilpnėjimassusilpnėjusisusirgimosuvilgytastačiauterpętomogramatomograma ligostomograma ligos gydymastraumostraumos didėlėtraumos didėlė uždegimotyrimaityrimetyrimustyrimus apžiūrinttyrimus apžiūrint matomatyrimus ligostyrimus ligos gydymasuždegimą gausiuždegimą gausi ausiesuždegimą ligosuždegimą ligos priežąstysuždegimą sukėlėuždegimą sukėlė grybaiuždegimasuždegimas infekcijąuždegimas infekciją bakterijosuždegimas ligosuždegimas ligos apibūdinimasuždegimas priešinguuždegimas priešingu atvejuuždegiminiaiuždegimo rizikauždegimo rizika ligosužterštuužterštu vandeniu ausiesvadinamasvadinamas lėtiniu ligosvaistamsvandeniliovandeniu ausiesvandeniu ausies landojevandenyjevandenyje ligosvandenyje ligos gydytojasvartotųvataveiksniaiveiksniai daugiausiaveiksniai daugiausia išorinėsveiksniai ligosveiksniai ligos simptomaiveistisvidurinėsvidurinės ausiesvidurinės ausies uždegimasvietiniaivietiškaižmonės norėdamižmonės norėdami išvengtižmonės pavojusžmonės pavojus kyla
Anekdotai

archyvas